Teaching Staff

Teaching Language: English
Name Title Email Office Telephone
Dr Vasilia Kazamia Senior Teaching Fellow vkazmia@lance.auth.gr Center for Foreign Language Teaching 2310-995987
Dr. Kleopatra Kontoulis Senior Teaching Fellow kleopatr@lance.auth.gr Center for Foreign Language Teaching 2310-997430
Dr. Soultana Maglavera Senior Teaching Fellow sultmag@lance.auth.gr Center for Foreign Language Teaching 2310-998447
Dr. Anna-Maria Hatzitheodorou Senior Teaching Fellow ahatzith@lance.auth.gr Center for Foreign Language Teaching 2310-997392
Dr. Christidou-Kioseoglou Smaragda Senior Teaching Fellow schris@lance.auth.gr Center for Foreign Language Teaching 2310-996979
Maria Mattheou MA Senior Teaching Fellow mat@lance.auth.gr Center for Foreign Language Teaching 2310-998447
Apostolos Tsialis MA Senior Teaching Fellow tsialis@lance.auth.gr Center for Foreign Language Teaching 2310-999252
Kelly Fotiadou ΜΑ Senior Teaching Fellow kalliopi@lance.auth.gr Center for Foreign Language Teaching 2310-995987
Teaching Language: French
Name Title Email Office Telephone
Dr. Eleni Ginou Senior Teaching Fellow ginoueleni@gmail.com Center for Foreign Language Teaching 2310-996979
Teaching Language: German
Name Title Email Office Telephone
Elpiniki Aleksiadou ΜΑ Senior Teaching Fellow ealexiad@lance.auth.gr Center for Foreign Language Teaching 2310-997430

Pages