Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του Κ.Δ.Ξ.Γ. ανήκει στο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι) του Α.Π.Θ. Οι περισσότεροι/ες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Σχεδιάζουν και παράγουν διδακτικό υλικό, συγγράφουν ειδικές σημειώσεις, λεξικά και γλωσσάρια που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν από τη διδασκαλία στα διάφορα Τμήματα του Α.Π.Θ. Συμμετέχουν σε  συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε διαπανεπιστημιακές συνεργασίες και επιμορφωτικές επισκέψεις σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
Το ακαδημαϊκό έτος 2013/14 το διδακτικό προσωπικό του Κέντρου απαρτίζεται συνολικά από δεκατέσσερα μέλη, οκτώ της αγγλικής, ένα της γαλλικής, τέσσερα της γερμανικής και ένα της ιταλικής γλώσσας.