Διατμηματικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Α1) α.έ. 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διατμηματικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο A1) (κωδικός: ΙΤΑΛ-Α1Α για το χειμερινό εξάμηνο και ΙΤΑΛ-Α1Β για το εαρινό εξάμηνο) κατά το χρονικό διάστημα 27 Οκτωβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022 (αποφάσεις ΓΣ αριθμ. 21/25-6-2021 και 23/23-9-2021).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην ιταλική γλώσσα (επίπεδο A1) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Πληροφορίες για το μάθημα

  • Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
  • Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Τετάρτη, 14:00-16:15 από τη διδάσκουσα, κ. Έλενα Παπαδάκη, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ. (1ο μάθημα: Τετάρτη, 27/10/2021)
  • Το μάθημα θα διδαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (απαραίτητος εξοπλισμός για την παρακολούθηση του μαθήματος: μικρόφωνο και κάμερα).
  • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Ελλιπής παρακολούθηση ή αποτυχία στις τελικές γραπτές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου δεν θα επιτρέπει τη συνέχιση του προγράμματος. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/εξάμηνο.
  • Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία: α) θα δηλώνουν διεύθυνση email του Πανεπιστημίου (π.χ. zzz@enl.auth.gr) και β) θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) αναλυτικής τους βαθμολογίας ή βεβαίωση σπουδών (οι πρωτοετείς θα επισυνάπτουν αποδεικτικό εγγραφής στο τμήμα σπουδών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13.00.

Θα επιλεγούν 35 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης ή είναι εκπρόθεσμες.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας στο 1ο μάθημα, η θέση θα αναπληρωθεί.

Όσοι/ες γίνουν αποδεκτοί, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους την Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021.