Διατμηματικά μαθήματα Γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2), ΕΕ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2019-20, σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διατμηματικά μαθήματα γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2) - French language in A2 level (κωδικός: ΓΑΛ-A2Β) κατά το χρονικό διάστημα από 18 Φεβρουαρίου 2020 έως 26 Μαΐου 2020 (απόφαση ΓΣ αριθμ.17/28-1-2020).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α2) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Πληροφορίες για το μάθημα

  • Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η γνώση της Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α1, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α1 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα Α1 του Κ.Δ.Ξ.Γ.
  • Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) κάθε Τρίτη 11:00-13:30 στην αίθουσα 108 (νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής) από τη διδάσκουσα Τρ. Καδόγλου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
  • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/εξάμηνο. 
  • Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00.

Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας από το πρώτο μάθημα, η θέση θα δοθεί σε αναπληρωματικό φοιτητή/-ήτρια.

Όσοι/ες γίνουν αποδεκτοί, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους τη Δευτέρα 17/2/2020.