Διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2019-20, σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»-Preparation in the French language for participating in ERASMUS+ Programmes (κωδικός: ΓΑΛ- ERASM) κατά το χρονικό διάστημα από 19 Φεβρουαρίου έως 27 Μαΐου 2020, (απόφαση ΓΣ αριθμ. 17/28-1-2020).

Περιγραφή μαθήματος: Στο μάθημα γίνεται εξοικείωση με στιγμές καθημερινής ζωής στη Γαλλία και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες καθώς και με στοιχεία του γαλλικού πολιτισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών-πολιτισμικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Β1-Β2).

Πληροφορίες για το μάθημα

  • Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α2, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α2 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα του Κ.Δ.Ξ.Γ.
  • Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Τετάρτη, 16:00-18:15, στην αίθουσα 102Α (1ος όροφος, νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής), από τη διδάσκουσα Ελένη Γκίνου, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ.
  • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/εξάμηνο.
  • Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή zip. Μορφή) με το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.00.

Θα επιλεγούν συνολικά 25 φοιτητές/-ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας από το πρώτο μάθημα, η θέση θα δοθεί σε αναπληρωματικό.

Όσοι/ες γίνουν αποδεκτοί, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020.