Διατμηματικό μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα», EE 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2020, σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια, το μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» - «Academic Writing in the German language» (κωδικός: ΓΕΡΜ-ΑΚΑΔ) (απόφαση ΓΣ αριθμ.17/28-1-2020).

Περιγραφή μαθήματος και στόχοι

Στο μάθημα διδάσκονται οι βασικοί κανόνες, οι τεχνικές γραφής και τα γλωσσικά μέσα που απαιτούνται με στόχο τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα. Παρουσιάζονται ο στόχος, οι αρχές της επιστημονικής γραφής, τα είδη κειμένων και η χρήση παραθεμάτων και βιβλιογραφικών παραπομπών. Επίσης, παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα στάδια οργάνωσης, σχεδιασμού και δομής της εργασίας ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και το ύφος. Θα γίνονται πρακτικές ασκήσεις.

Οι  στόχοι του μαθήματος είναι:

  • η εξοικείωση με μεθόδους και τεχνικές γραφής ακαδημαϊκών εργασιών ανά επιστημονικό πεδίο και
  • η ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού επιστημονικού λόγου στη γερμανική γλώσσα.

Πληροφορίες για το μάθημα

  • Απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), Τετάρτη, 17:30-19:45 ώρα, στην αίθουσα Ε11 (1ος όροφος της Σχολής Θετικών Επιστημών) κατά το διάστημα 19/2/2020 - 27/5/2020, από τη διδάσκουσα Δρ. Αγνή Δάφφα, ΕΕΠ γερμανικής γλώσσας του ΚΔΞΓ.
  • Σημειώνεται ότι στο μάθημα δεν θα διδαχθεί η γερμανική ειδική ορολογία των διαφόρων επιστημονικών πεδίων.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1.
  • Η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Η αξιολόγηση επίδοσης του μαθήματος θα γίνεται με γραπτές εργασίες κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
  • Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση (η φόρμα θα είναι ανοιχτή 3-12/2/2020), στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf  ή zip μορφή) με το απαιτούμενο αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας.

Θα επιλεγούν 35 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 3 έως 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 22:00.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας από το πρώτο μάθημα, η θέση θα δοθεί σε αναπληρωματικό φοιτητή/-ήτρια.

Όσοι/ες γίνουν αποδεκτοί, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους την Παρασκευή, 14/2/2020.