Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας κατά το χρονικό διάστημα από 8 Οκτωβρίου 2019 έως 22 Μαΐου 2020 (απόφαση ΓΣ αριθμ. 16/10-7-2019).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Β1) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Πληροφορίες για το μάθημα

  • Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
  • Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) Τρίτη, 16:30-18:45 στην αίθουσα Δ/«Γλωσσικό Εργαστήρι του ΚΔΞΓ» (ισόγειο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) από τη διδάσκουσα Ελπινίκη Αλεξιάδου, μέλος ΕΕΠ του ΚΔΞΓ.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α2 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα Α2 του ΚΔΞΓ.
  • Η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη.
  • Η αξιολόγηση επίδοσης του μαθήματος θα γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου.
  • Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/-ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/εξάμηνο.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας.

Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 22:00.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Όσοι/ες γίνουν αποδεκτοί, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους τη Δευτέρα, 7/10/2019.