Διατμηματικό πρόγραμμα γερμανικής τεχνικής ορολογίας αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα τεχνικής ορολογίας (κωδικός: ΓΕΡΜ- Β1 ΠΟΛΥΤΕΧ) κατά το χρονικό διάστημα από 11 Οκτωβρίου 2019 έως 10 Ιανουαρίου 2020 (απόφαση ΓΣ αριθμ.16/10-7-2019).

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων γερμανικής τεχνικής ορολογίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, των οποίων η εφαρμογή θα αφορά στην κατανόηση και σύνταξη γερμανικών τεχνικών κειμένων και στην αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Πληροφορίες για το μάθημα

  • Απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) Παρασκευή 16:30-18:45 στην αίθουσα 104 (ισόγειο Πολυτεχνικής Σχολής, πτέρυγα Αρχιτεκτόνων) από τη διδάσκουσα Παναγιώτα Ποπότη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα Β1 του ΚΔΞΓ.
  • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης.
  • Βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης θα δοθεί σε φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf  ή .zip μορφή) με το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας.

Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 22:00

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Πέμπτη, 10/10/2019