Διατμηματικό μάθημα «Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στο γερμανόφωνο χώρο»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σε φοιτητές/ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το διατμηματικό μάθημα «Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στο γερμανόφωνο χώρο» (κωδικός: ΓΕΡΜ-UNIS) κατά το χρονικό διάστημα από 10 Οκτωβρίου 2019 έως 9 Ιανουαρίου 2020 (απόφαση ΓΣ αριθμ.16/10-7-2019)

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Β1) και περιλαμβάνει στοιχεία σύγχρονου πολιτισμού του γερμανόφωνου χώρου και φοιτητικής καθημερινότητας, πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία των γερμανόφωνων Πανεπιστημίων και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραμονή σε γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία).

Πληροφορίες για το μάθημα:

  • Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές ώρες) κάθε Πέμπτη 14:00-16:30, στην αίθουσα 104 (ισόγειο Πολυτεχνικής Σχολής, πτέρυγα Αρχιτεκτόνων) από τη διδάσκουσα Παναγιώτα Ποπότη, μέλος ΕΕΠ του ΚΔΞΓ.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο A2, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α2 ή βεβαίωση συμμετοχής σε ένα από τα διατμηματικά μαθήματα Γερμανικής επιπέδου Α2 του ΚΔΞΓ.
  • Η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη. Στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης.
  • Βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης θα δοθεί σε φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Θα επιλεγούν συνολικά 45 άτομα με σειρά προτεραιότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 22:00

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, στην οποία θα επισυνάψουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη, 9/10/2019.