Διατμηματικά μαθήματα Ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β1)

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ., το μάθημα Ιταλική γλώσσα Β1- Italian language B1- (κωδικός: ΙΤΑΛ-Β1Β) (απόφαση ΓΣ αριθμ.15/29-1-2019).

Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές ώρες) κατά το διάστημα 20/02/2019-24/5/2019, Τετάρτη 16:15-18:30 στην Αίθουσα Δ, Γλωσσικό εργαστήρι του ΚΔΞΓ (ισόγειο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) από τη διδάσκουσα Ελένη Παπαδάκη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπεδο Α2, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποίηση ή με βεβαίωση παρακολούθησης Α2 από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ή με επιτυχή παρακολούθηση 4 εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής. 

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις (γραπτές και προφορικές). Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου2019 και ώρα 20:00

 

Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

 

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

 

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας έως την Τρίτη 19/02/2019. 

Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα την πρώτη μέρα του προγράμματος πιστοποιητικό Α2 ή βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα επιπέδου Α2 του ΚΔΞΓ ή με επιτυχή παρακολούθηση 4 εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησης.