Διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Α1)

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. διατμηματικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας  κατά το χρονικό διάστημα από 10 Οκτωβρίου 2018 έως 24 Μαΐου 2019 (απόφαση ΓΣ αριθμ.14/5-7-2018).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Α1).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Ελλιπής παρακολούθηση ή αποτυχία στις τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου δεν θα επιτρέπει τη συνέχιση του προγράμματος. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS)/εξάμηνο.  

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 4 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00.

Οι φοιτητές/ήτριες θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας. 

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Θα δημιουργηθούν 2 τμήματα. Θα επιλεγούν 90 άτομα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (3 ακαδημαϊκές ώρες):

Α1α Τρίτη 14:00-16:15 Παναγιώτα Ποπότη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ Αίθουσα 104, πτέρυγα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής

Α1β Τετάρτη 15:15-17:30 Αγνή Δάφφα, ΕΕΠ ΚΔΞΓ Αίθουσα ΠΔΑ, 1ος όροφος Σχολής Θετικών Επιστημών

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Τρίτη, 9/10/2018. 

Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα την πρώτη ημέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

 

Συνημμένα αρχεία: