Εγγραφή στο μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα»

 Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο 2018, σε φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια, το μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language (κωδικός: ΓΕΡΜ-ΑΚΑΔ) (απόφαση ΓΣ αριθμ.14/5-7-2018).

Περιγραφή μαθήματος και στόχοι

Στο μάθημα διδάσκονται οι βασικοί κανόνες, οι τεχνικές γραφής και τα γλωσσικά μέσα που απαιτούνται με στόχο τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα. Παρουσιάζονται ο στόχος, οι αρχές της επιστημονικής γραφής, τα είδη κειμένων και η χρήση παραθεμάτων και βιβλιογραφικών παραπομπών. Επίσης, παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα στάδια οργάνωσης, σχεδιασμού και δομής της εργασίας ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και το ύφος. Θα γίνονται πρακτικές ασκήσεις.

 Οι  στόχοι του μαθήματος είναι:

  η εξοικείωση με μεθόδους και τεχνικές γραφής ακαδημαϊκών εργασιών ανά επιστημονικό πεδίο και

  η ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού επιστημονικού λόγου στη γερμανική γλώσσα.

 

Πληροφορίες για το μάθημα

• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Πρ/τος.

• Προσφέρεται το χειμερινό εξάμηνο 2018 και θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) κατά το διάστημα 10/10/2018 - 14/1/2019, Τετάρτη 17:30-19:45 στην αίθουσα ΠΔΑ (1ος όροφος της Σχολής Θετικών Επιστημών) από τη διδάσκουσα Δρ. Αγνή Δάφφα, ΕΕΠ ΚΔΞΓ.

• Σημειώνεται ότι στο μάθημα δεν θα διδαχθεί η γερμανική ειδική ορολογία των διαφόρων επιστημονικών πεδίων.  

• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1. 

• Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες  (ECTS).  

• Η αξιολόγηση επίδοσης του μαθήματος θα γίνεται με γραπτές εργασίες κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

• Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.

Θα επιλεγούν 35 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00 .

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες. 

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 9/10/2018. 

Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στη διδάσκουσα την πρώτη ημέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

 

 

Συνημμένα αρχεία: