Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS + σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. το διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια» -Preparation in the French language for participating in ERASMUS+ Programmes (κωδικός: ΓΑΛ- ERASM) κατά το χρονικό διάστημα από 10 Οκτωβρίου 2018 έως 24 Μάϊου 2019 (απόφαση ΓΣ αριθμ.14/5-7-2018).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Β1).

Πληροφορίες για το μάθημα 

• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) κάθε Τετάρτη 16:00-18:15 στην αίθ. 7 (υπόγειο παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής) από τη διδάσκουσα Ελένη Γκίνου, ΕΕΠ ΚΔΞΓ. 

• Η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη. Ελλιπής παρακολούθηση ή αποτυχία στις τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου δεν θα επιτρέπει τη συνέχιση του προγράμματος. 

• Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/εξάμηνο.  

• Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η γνώση της Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α2. (Αποδεικνύεται είτε με βεβαίωση συμμετοχής από πρόγραμμα του ΚΔΞΓ είτε με πιστοποίηση Α2)

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.

Θα επιλεγούν συνολικά 40 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00 

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Τρίτη, 9/10/2018. 

Όσοι/ες επιλεγούν, θα πρέπει την 1η ημέρα του προγράμματος να καταθέσουν στη διδάσκουσα αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

 

Συνημμένα αρχεία: