Ιστορία

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Α.Π.Θ.  εντάχθηκε για πρώτη φορά το 1957 στα Προγράμματα σπουδών του Πολυτεχνείου, της Γεωπονο-δασολογικής,  Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής. Το 1965, με πρωτοβουλία των καθηγητών Λίνου Πολίτη, Ιωάννη Αναστασιάδη, Mανόλη Ανδρόνικου και Αγαπητού Τσοπανάκη διορίζεται στις Σχολές του Α.Π.Θ. ένας μεγάλος αριθμός διδασκάλων ξένης γλώσσας και εισάγεται η διδασκαλία των τεσσάρων γλωσσών (Aγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής). Με το Ν. 1268/1982 οι διδάσκαλοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Σχολών του Α.Π.Θ.  Το 1992 ιδρύεται με το Ν. 2083 αρ. 28, παρ. 25, το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Κ.Δ.Ξ.Γ.). Την ίδια χρονιά το Κ.Δ.Ξ.Γ. εντάσσεται ως δόκιμο μέλος στη Συνομοσπονδία Κέντρων Ξένων Γλωσσών των Eυρωπαϊκών Ανωτάτων Ιδρυμάτων (CERCLES). Το 1997 ψηφίζεται από τη Σύγκλητο ο οργανισμός λειτουργίας του Κ.Δ.Ξ.Γ. και το 2000 με το Ν. 2817  τα μέλη του εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι).