Στόχοι

Οι στόχοι της διδασκαλίας στα μαθήματα των βασικών ξένων γλωσσών που προσφέρει το Κ.Δ.Ξ.Γ. είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν και να παράγουν ειδικά επιστημονικά κείμενα και να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών τους.
Τα μαθήματα της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας αρχίζουν από το  επίπεδο Β2. Επιδιώκεται αποκλειστικά η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ειδική/ακαδημαϊκή  χρήση της γλώσσας ανάλογα με το εκάστοτε επιστημονικό αντικείμενο.
Για τη γερμανική  γλώσσα το επίπεδο του περιεχομένου των μαθημάτων ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών/τριών κατά Σχολή από Α1-Α2 μέχρι Β2-C1. Επιδιώκεται η ανάπτυξη γενικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων για ειδική/ ακαδημαϊκή  χρήση της γλώσσας ανάλογα με το εκάστοτε επιστημονικό αντικείμενο  και τη Σχολή. 
Για την ιταλική γλώσσα το επίπεδο γλωσσομάθειας είναι το Α1-Α2. Επιδιώκεται η ανάπτυξη γενικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων για ειδική/ ακαδημαϊκή  χρήση της γλώσσας ανάλογα με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο.  
Στη ρωσική και την τουρκική γλώσσα επιδιώκεται η απόκτηση γενικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα επίπεδα Α1-Α2.