Στόχοι

Οι στόχοι της διδασκαλίας στα μαθήματα των βασικών ξένων γλωσσών που προσφέρει το Κ.Δ.Ξ.Γ. είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ειδική γλώσσα της επιστήμης τους, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν και να παράγουν ειδικά επιστημονικά κείμενα και να ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών τους.

Τα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας αρχίζουν από το  επίπεδο Β2. Επιδιώκεται αποκλειστικά η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ειδική/ακαδημαϊκή  χρήση της γλώσσας ανάλογα με το εκάστοτε επιστημονικό αντικείμενο.

Τα μαθήματα της γαλλικής γλώσσας αρχίζουν από  επίπεδο Α2. Απαιτείται η ανάπτυξη  γενικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων για ειδική / ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας ανάλογα με το εκάστοτε επιστημονικό αντικείμενο.

Για τη γερμανική  γλώσσα το επίπεδο του περιεχομένου των μαθημάτων ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών/τριών κατά Σχολή από Α1-Α2 μέχρι Β2-C1. Επιδιώκεται η ανάπτυξη γενικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων για ειδική/ ακαδημαϊκή  χρήση της γλώσσας ανάλογα με το εκάστοτε επιστημονικό αντικείμενο  και τη Σχολή. 

Τα μαθήματα ιταλικής γλώσσας ξεκινούν από το επίπεδο Α1. Γίνονται σε συνδιδασκαλία με όλα τα τμήματα του Α.Π.Θ. που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους την ιταλική γλώσσα και οι φοιτητές μπορούν να φτάσουν το επίπεδο Α2 μετά από 4 εξάμηνα σπουδών. Επιδιώκεται η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων (ακρόαση–κατανόηση προφορικού λόγου, ανάγνωση-κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, εκμάθηση γλωσσικών δομών) καθώς και η μελέτη-διάδοση στοιχείων του ιταλικού πολιτισμού.