Όργανα Διοίκησης

Το Κ.Δ.Ξ.Γ. διοικείται με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας του που ψηφίστηκε από τη Σύγκλητο το 1997. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διετή θητεία και απαρτίζεται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. από τις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή σύμφωνα με το άρθ. 6 & 8 παρ. (β) του Οργανισμού Λειτουργίας του Κ.Δ.Ξ.Γ. που προτείνονται από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και εκλέγονται από τη Σύγκλητο, τέσσερα αιρετά μέλη του διδακτικού προσωπικού του Κ.Δ.Ξ.Γ. που εκπροσωπούν τις τέσσερις βασικές διδασκόμενες γλώσσες και δύο εκπροσώπους των φοιτητών και τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος 

Μαρίνα Ματθαιουδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής γλώσσας & Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
τηλ.: 2310-997455
e-mail marmat@enl.auth.gr
 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
τηλ.: 2310-997996 
e-mail: rkiyitsi@frl.auth.gr

Μέλος

Μαρία Λιτσαρδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
τηλ.: 2310-997515
e-mail: lima@frl.auth.gr

Αιρετά Μέλη

Τάνια Μαγκλαβέρα, Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι αγγλικής γλώσσας
τηλ. : 2310-998445       
e-mail  schris@lance.auth.gr

Δρ  Ελένη Γκίνου , Ε.Ε.ΔΙ.Π/Ι γαλλικής γλώσσας
τηλ. &  φαξ: 
e-mail   ginou@the.forthnet.gr

Παναγιώτα Ποπότη, Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι γερμανικής γλώσσας
τηλ. & φαξ:   2310-999368
e-mail  ppopoti@lance.auth.gr

Δρ  Έλενα Παπαδάκη, Ε.Ε.ΔΙ.Π./Ι ιταλικής γλώσσας
τηλ.:  2310-999364     φαξ:  2310-999368
e-mail  papadel@lance.auth.gr