Όργανα Διοίκησης

Το Κ.Δ.Ξ.Γ. διοικείται με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας του που ψηφίστηκε από τη Σύγκλητο το 1997. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διετή θητεία και απαρτίζεται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. από τις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή σύμφωνα με το άρθ. 6 & 8 παρ. (β) του Οργανισμού Λειτουργίας του Κ.Δ.Ξ.Γ. που προτείνονται από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και εκλέγονται από τη Σύγκλητο, τέσσερα αιρετά μέλη του διδακτικού προσωπικού του Κ.Δ.Ξ.Γ. που εκπροσωπούν τις τέσσερις βασικές διδασκόμενες γλώσσες και δύο εκπροσώπους των φοιτητών και τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος 

Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
τηλ.: 2310-997996 
 
Αναπληρωτής Πρόεδρος
 
Όλγα-Χάρις Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλ: 2310997550
 

Μέλος

Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλ: 2310-997939
 

Αιρετά Μέλη

Κλεοπάτρα Κοντούλη, ΕΕΠ αγγλικής γλώσσας
Τηλ: 2310997430
 
Αγνή Δάφφα, ΕΕΠ γερμανικής γλώσσας
Τηλ.231099-7392
 
Ελένη Γκίνου , ΕΕΠ γαλλικής γλώσσας
τηλ.: 2310-996979
 
Έλενα Παπαδάκη, ΕΕΠ ιταλικής γλώσσας
τηλ.:  2310-999364     e-mail  papadel@lance.auth.gr