Όργανα Διοίκησης

Το Κ.Δ.Ξ.Γ. διοικείται με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας του που ψηφίστηκε από τη Σύγκλητο το 1997. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διετή θητεία και απαρτίζεται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. από τις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή σύμφωνα με το άρθ. 6 & 8 παρ. (β) του Οργανισμού Λειτουργίας του Κ.Δ.Ξ.Γ. που προτείνονται από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και εκλέγονται από τη Σύγκλητο, τέσσερα αιρετά μέλη του διδακτικού προσωπικού του Κ.Δ.Ξ.Γ. που εκπροσωπούν τις τέσσερις βασικές διδασκόμενες γλώσσες και δύο εκπροσώπους των φοιτητών και τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο 2021-2023

Πρόεδρος
Θωμαή Αλεξίου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
τηλ.: 2310-997098
e-mail: thalexiou@enl.auth.gr

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλ: 2310-997939
e-mail: atsangal@enl.auth.gr
 

Μέλος
Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Καθηγητής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλ: 2310-997550
e-mail: pana@frl.auth.gr

 

Αιρετά Μέλη

Βασιλεία Καζαμία, ΕΕΠ αγγλικής γλώσσας
Τηλ: 2310995989
 
Αγνή Δάφφα, ΕΕΠ γερμανικής γλώσσας
Τηλ.231099-7392
 
Ελένη Γκίνου, ΕΕΠ γαλλικής γλώσσας
τηλ.: 2310-996979
 

Έλενα Παπαδάκη, ΕΕΠ ιταλικής γλώσσας
τηλ.:  2310-997430
e-mail  papadel@lance.auth.gr